Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/160

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
162
NGÔ SĨ LIÊN

(6) Theo Ngô chí, thì Huy quê ở Trần.

(7) K. Đ. V. S. chép theo « Truyện Sĩ-Nhiếp » trong sách Ngô-chí, thì bức thư của Huy có đến câu này thôi. Từ câu dưới trở đi là lời người chép sử. Tựu-trung hai bên cũng có hơn, kém nhau một, đôi câu không quan-hệ.

(8) K. Đ. V. S. chép thêm: « Quý-vị, năm thứ 8 hiệu K. A. bên H. (203), Hán đặt Giao-chỉ làm Giao-châu. — Nguyên từ đời Thuận-đế, Thái-Thú Giao-chỉ là Chu-Sưởng xin đặt Giao-Chỉ làm Giao-châu, Triều-đình bàn không cho. Đến khi ấy, Thứ-sử là Trương-Tân, Thái-Thú là Sĩ-Nhiếp cùng dâng biểu xin lập làm châu, bèn đặt Giao-chỉ làm Giao-châu, ngang hàng với các Trung-châu, mà cho Tân làm quan Mục Giao-châu. Tên Giao-châu bắt đầu từ đó! »

(9) Ngô-chí chép thêm: « ... Khi ấy Thái-Thú Thương-Ngô là Sử-Hoàng chết. Biểu lại sai Ngô-Cự sang thay, cùng đến với Cung... »

(10) Bộ-chất người ở Hoài-Âm (Lâm Hoài) (K. Đ. V. S.)

(11) Ngẫm, K. Đ. V. S. chép là Hâm.

(12) Từ đó đất Lĩnh-Nam mới thuộc về Tôn-Quyền. (K. Đ. V. S.)

(13) Lời phê của vua T. Đ. « Sĩ-Nhiếp chỉ là một viên Thái-Thú bên Hán mà thôi! Xu-mỵ theo thời, chỉ tìm phương tự tiện! Chả có tài