Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/16

Trang này cần phải được hiệu đính.
18
 

Ý nông-hẹp dám bầy tỏ hết.

Lượng cao-sang mong thấu suốt cho!

Tôi trộm nghĩ:

Chuyện xưa có sử là sách đáng tin.

Nhà nước coi nó là việc khá lớn:

Dùng để chép quốc-thống khi tan, hợp;

Dùng để rõ chính-trị khi thịnh, suy.

Còn mong treo gương sáng lại đời sau;

Chẳng những xét cơ-mầu về thuở trước...

Hay, dở phải khen, chê đủ lẽ, họa có ích cho việc khuyên, răn!

Bút-nghiên cần khó-nhọc lâu công, mới đáng kể là tay trước-thuật!

Phải rằng viết bậy!

Hồ dễ nói chơi!

Kể sách « Đại Việt sử ký » nước nhà,

Chép chuyện chính-trị các vua đời trước:

Thường chống chọi các triều phương Bắc.

Vẫn dõi truyền một cõi trời Nam...

Ức, muôn năm dòng chính đổi trao: núi cao, biển cả...

Năm, bẩy lớp sử xưa rực-rỡ: chúa thánh, vua hiền..

Dù hay, hèn có lúc chẳng đều,

Nhưng hào-kiệt chưa đời nào thiếu!

Trông về dấu cũ,

Vẫn đáng lòng tin.