Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/154

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
156
NGÔ SĨ LIÊN

con, em cưỡi ngựa đem lính theo hầu. Đương thời đều quý-trọng. Trăm giống Mán đều phục oai. Úy-Đà cũng không hơn được!... » — Huy khi ấy ngụ ở Giao-châu. — Kịp khi vua Hán sai Trương-Tân sang làm Thứ-sử,[1]Tân sang nhậm chức vào năm thứ 6 hiện Kiến-An bên Hán. — Tân thích việc lễ bái quỷ-thần, đầu thường trùm chiếc khăn tím; gẩy đàn; đốt hương; đọc sách đạo giáo... Nói là có thể giúp cho việc trị dân! Rồi đó bị tướng bộ-hạ là Khu-Cảnh giết chết. Quan Mục Kinh-châu là Lưu-Biểu sai viên Lệnh Linh-Lăng là Lại-Cung sang thay Tân.[2] Vua Hán nghe tin Tân chết, ban cho Vương tờ tỷ-thư (bức thư có đóng giấu Nhà-vua, tức chiếu thư) rằng: « Giao-châu ở cõi tuyệt xa, Nam liền với các sông, biển; ơn trên không tỏ rõ; nghĩa dưới bị che lấp. Trẫm biết tên giặc ngỗ-nghịch là Lưu-Biểu lại sai Lại-Cung sang ròm-rỏ cõi Nam. Vậy nay cho nhà ngươi làm Tuy-nam-Trung-lang-tướng, chủ-trương đốc-xuất cả bẩy quận, và vẫn giữ chức Thái-thú Giao-châu như cũ... » Vương sai thuộc lại là Trương-Mân, đem đồ cống sang kinh-đô bên Hán. Khi ấy thiên-hạ loạn-lạc, đường lối cách trở, mà Vương không bỏ bổn phận sang cống. Vua Hán lại hạ chiếu, cho làm An-viễn tướng-quân, phong tước Long-độ đình-hầu. Sau quan Thái-Thú Thương-Ngô là Ngô-Cự xích-mích với Lại-Cung, cất quân


  1. K. Đ. V. S. chép thêm: « Quý-vị, năm thứ 8 hiệu K. A. bên H. (203), Hán đặt Giao-chỉ làm Giao-châu. — Nguyên từ đời Thuận-đế, Thái-Thú Giao-chỉ là Chu-Sưởng xin đặt Giao-Chỉ làm Giao-châu, Triều-đình bàn không cho. Đến khi ấy, Thứ-sử là Trương-Tân, Thái-Thú là Sĩ-Nhiếp cùng dâng biểu xin lập làm châu, bèn đặt Giao-chỉ làm Giao-châu, ngang hàng với các Trung-châu, mà cho Tân làm quan Mục Giao-châu. Tên Giao-châu bắt đầu từ đó! »
  2. Ngô-chí chép thêm: « ... Khi ấy Thái-Thú Thương-Ngô là Sử-Hoàng chết. Biểu lại sai Ngô-Cự sang thay, cùng đến với Cung... »