Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/15

Trang này cần phải được hiệu đính.

BIỂU DÂNG SÁCH

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Hữu-Thị-Lang bộ Lễ, Triều-Liệt đại-phu, kiêm Tư-Nghiệp trường Quốc-Tử-Giám, kiêm Tu-soạn Sử-Quán, tôi là Ngô Sĩ-Liên.

Nhân nay cúi đội ơn Thánh, cất tôi vào chức trong Quán, tôi đem hai bộ sách « Đại-Việt Sử-Ký » đời trước, tham-khảo với Dã-sử, biên tập thành bộ « Đại-Việt Sử-Ký toàn thư ». Kính viết cẩn-thận làm mười lăm cuốn tâu lên...

Tôi, Ngô-Sĩ-Liên, thực hoảng, thực sợ, cúi đầu, dập đầu thưa trình:

Cúi xét:

Gió văn lan rộng, vừa gặp khi vận cả đương lên.

Bút sử sửa lần, chép lại chuyện đời xưa cho rõ.