Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/148

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
150
NGÔ SĨ LIÊN

Nếu trong các quận, các viên quan chăn dân đều là Mạnh-Thường cả, thì dân ta có tội gì mà nổi loạn? » (K. Đ. V. S. cuốn II) (Đây tức là điển Châu về Hợp Phố)