Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/146

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
148
NGÔ SĨ LIÊN

là Nghệ Thức bị chết tại trận. Hán sai Đô-Úy quận Cửu-Chân là Ngụy-Lãng đánh phá được Nhưng tướng giặc còn đóng giữ Nhật Nam, mà quân dần đông mạnh. Đến bấy giờ lại cho Hạ-Phương làm Thứ-sử. Phương, oai, tín vốn rõ rệt. Khi tới nơi, giặc trong quận hơn hai vạn, đem nhau đến hàng với Phương. » (Ngụy Lãng người Thượng-Ngu, thuộc Cối-Kê, là người công-minh, trung-trực. Sau thăng Thượng-Thư, vì việc đảng, bị bãi quan về).

(20 bis) H. H. T., trong truyện các rợ miền Tây-Nam chép: « Theo Nam châu Dị vật chí của Vạn-Chấn thì: Ô-Hử là tên Đất, ở phía Nam Quảng-châu, phía Bắc Giao-châu. Dân miền ấy thường ra bên đường, dình mò các hành khách, gặp liền kéo nhau ra đánh. Cốt bắt được người để ăn thịt, chứ không thiết gì của-cải! Chúng nấu thịt người làm món ăn! Nên lại gọi là Nước ăn thịt người!

(22) K. Đ. V. S. chép thêm: « ... Khi đến đất bản châu, cuốn giáp không tiến vào ngay... »

(23) K. Đ. V. S. chép thêm: « Trong vòng một tháng bình-định được hết, »

(24) K. Đ. V. S. chép là « Quãn đồn ở Giao-Chỉ... »

(25) K. Đ. V. S. chép là « Giả-Mạnh Kiên » (Có lẽ Mạnh-Kiên là tên tự của Tung chăng? »