Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/145

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
147
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Giao-Chỉ. Sau khi việc yên, lại cho về chốn cũ... »

(15) H. H. T. chép là: « Có kẻ nào phản-gián bắt được tay đầu sỏ, sẽ xé đất, phong hầu để thưởng cho »!

(16) H. H. T. thêm câu: « ... Nên cho ngay bọn Lương tiện đường sang nhận-chức ».

(17) H. H. T. chép: «... Lương tới Cửu-Chân đi xe một vào trong đám giặc: đặt phương-lược; đem oai tín mà phủ-dụ, Kẻ đầu hàng vài vạn người. Vì thế ngoài Ngũ-Lĩnh lại yên »

(18) Trương-Kiều, người Nam-Dương. Chúc-Lương người Lâm-Tương (Tràng-sa). (K. Đ. V. S.)

(19) H. H. T. chép: « Hơn nghìn người ở Nhật Nam, lại đánh đốt huyện ấp, bèn cổ-động, kết-liên với Cửu-Chân.

Thứ-sử là Hạ-Phương mở-ơn chiêu dụ, giặc đều hàng-phục. Lương-Thái-hậu khen công Phương ở giữa Triều-Đình, cất làm Thái-Thú Quế-Dương... » (Hạ-Phương, quê ở Cửu-giang).

(20) K. Đ. V. S. chép là năm thứ 3 hiệu Diên-Huy đời Hoàn-đế.

(21) H. H. T. chép: « Nguyên trước viên Lệnh Cư Phong tham tàn không chán. Người trong huyện là bọn Chu-Đạt cùng dân mường họp nhau đánh giết viên lệnh. Quân có tới bốn, năm nghìn người, tiến đánh Cửu-Chân. Thái Thú Cửu-Chân