Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/136

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
138
NGÔ SĨ LIÊN

bên Hán (144) — mùa Thu, tháng Tám, vua Hán mất.

Mùa Đông, tháng Mười, dân Nhật-Nam lại đánh, đốt các quận, huyện. Thứ-sử Cửu-Chân[1] là Hạ-Phương chiêu bọn đầu-hàng mà phủ-dụ chúng. Sau đổi sang làm Thái-Thú Quế-Dương và lấy Lưu-Tảo sang thay.

Canh-Tý — năm thứ 2 hiệu Nguyên-Gia[2] đời Hán Hoàn đế Chí (160) — mùa Đông, tháng Mười Một, người quận Cửu-Chân lại đóng chiếm Nhật-Nam,[3] quân ngày một đông và mạnh. Khi ấy Hạ Phương đã dời sang làm Thái-Thú Quế-Dương. Nhân lại cho làm Thứ-sử. Phương ân, oai vốn tỏ-rõ. Khi đến Nhật-Nam, chúng họp nhau hơn vạn người, đem nhau đến hàng với Phương.

Mậu-Ngọ, — năm đầu hiệu Quang-Hòa đời Hán Linh-đế Hoằng (178) — Mùa Hè, tháng Tư, người trong Châu cùng dân Mán Ô-Hử[4] làm loạn đã lâu. Mục-Thú là Chu-Ngung không chống nổi. Người trong châu là bọn Lương-Long nhân đó khởi binh phá các quận, huyện, có quân đến vài vạn người.

Tận Dậu, — năm thứ tư hiệu Q. H. bên H. (181), — vua Hán sai viên Lệnh Lăng-Lan là Chu-Tuấn, người ở Thượng Ngu thuộc Cối-Kê, sang cứu Ngung. Đường qua quê nhà, Tuấn mộ thêm quân nhà, cùng với quân đem đi năm


  1. H. H. T. chép: « Hơn nghìn người ở Nhật Nam, lại đánh đốt huyện ấp, bèn cổ-động, kết-liên với Cửu-Chân.
    Thứ-sử là Hạ-Phương mở-ơn chiêu dụ, giặc đều hàng-phục. Lương-Thái-hậu khen công Phương ở giữa Triều-Đình, cất làm Thái-Thú Quế-Dương... » (Hạ-Phương, quê ở Cửu-giang).
  2. K. Đ. V. S. chép là năm thứ 3 hiệu Diên-Huy đời Hoàn-đế.
  3. H. H. T. chép: « Nguyên trước viên Lệnh Cư Phong tham tàn không chán. Người trong huyện là bọn Chu-Đạt cùng dân mường họp nhau đánh giết viên lệnh. Quân có tới bốn, năm nghìn người, tiến đánh Cửu-Chân. Thái Thú Cửu-Chân ​là Nghệ Thức bị chết tại trận. Hán sai Đô-Úy quận Cửu-Chân là Ngụy-Lãng đánh phá được Nhưng tướng giặc còn đóng giữ Nhật Nam, mà quân dần đông mạnh. Đến bấy giờ lại cho Hạ-Phương làm Thứ-sử. Phương, oai, tín vốn rõ rệt. Khi tới nơi, giặc trong quận hơn hai vạn, đem nhau đến hàng với Phương. » (Ngụy Lãng người Thượng-Ngu, thuộc Cối-Kê, là người công-minh, trung-trực. Sau thăng Thượng-Thư, vì việc đảng, bị bãi quan về).
  4. H. H. T., trong truyện các rợ miền Tây-Nam chép: « Theo Nam châu Dị vật chí của Vạn-Chấn thì: Ô-Hử là tên Đất, ở phía Nam Quảng-châu, phía Bắc Giao-châu. Dân miền ấy thường ra bên đường, dình mò các hành khách, gặp liền kéo nhau ra đánh. Cốt bắt được người để ăn thịt, chứ không thiết gì của-cải! Chúng nấu thịt người làm món ăn! Nên lại gọi là Nước ăn thịt người!