Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/127

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TRIỀU TRƯNG NỮ-VƯƠNG

TRƯNG-VƯƠNG

Ở ngôi ba năm.

Nhà-vua rất hùng-mạnh. Đuổi Tô-Định; dựng nước; xưng vương. Nhưng vì là vua đàn-bà, không làm thành được công nghiệp gây lại nước!...[1]

Húy Trắc, họ Trưng, vốn họ Lạc. Con gái Lạc-tướng ở huyện My-Linh quận Phong-Châu. Vợ Thi-Sách ở huyện Chu-Diên.[2]Thi-Sách cũng con Lạc-tướng. Con hai nhà lấy lẫn nhau: Sách « Cương-Mục Tập-Lãm » cho chữ « Lạc » là tên một họ thì lầm.— Đóng đô ở My-Linh.

Canh-Tý, năm đầu, năm thứ 16 hiệu Kiến-Vũ bên Hán (40) — mùa Xuân, tháng Hai, nhà vua khổ vì Tô-Định là viên Thái-Thú đem pháp-luật bó-buộc, và thù Định đã giết chồng mình,


  1. Thật là một câu suy-lý rất... vô-lý!
  2. Chu-Diên, tên huyện đặt từ đời Hán, thuộc Giao-chỉ. Đường đổi là Diên-châu; Lê là phủ Tam-Đái, nay là phủ Vĩnh-Tường, Sơn-Tây (K. Đ. V. S. cuốn II)