Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/117

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
119
ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

đều nhân theo. Sau bị Lâm-Ap chiếm mất. Tùy đánh Lâm-Ấp, đặt là Đãng-Châu, rồi đổi ra quận Tỵ Cảnh. Về sau mất về Chiêm Thành. Nay là đất Quảng Bình, Quảng-Trị. Nhan-Sư Cổ nói: « Nhật-Nam nghĩa là ở phía Nam mặt Trời. Tức là nghĩa « mở cửa Bắc để trông ra mặt Trời! » — Châu-Nhai, đến Đường đổi là Nhai-Châu, nay thuộc phủ Quỳnh Châu. Đam nhĩ, Đường đổi là Đam-châu, nay cũng thuộc phủ Quỳnh-châu » (Hải Nam). (K. Đ. V. S.)