Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/116

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
118
NGÔ SĨ LIÊN

hồ quá nửa! Tiếc thay các bậc vua minh, tôi giỏi các triều, cũng có nhiều bậc là hạng không mấy đời có, mà vẫn không sao thu được tấc đất, tnật là việc rất ân-hận! Chứ chẳng những ngày nay lấy lại bờ-cõi là khó. Thương ôi! » — Tiền Hán địa-lý chí: « Quận Nam-Hải gồm sáu huyện: Phiên-Ngu, Bác-La, Trung-Túc, Long-Xuyên, Tứ-hội, Yết-Dương. Quận- Thương-Ngô gồm mười huyện: Quảng-Tín, Tạ-Mộc, Cao-Yến, Phong-Dương, Lâm-Hạ, Đoan-Khê, Phùng-Thặng, Phú-Xuyên, Lệ-phố, Mãnh-Lăng. Quận Uất-Lâm gồm mười hai huyện: Bố-Sơn, An-Quảng, A-Lâm, Quảng-Uất, Trung-Lưu, Quế-Lâm, Đàm-Trung, Lâm-Trần, Định-Chu, Tăng-Thực, Lĩnh-Phương, Ung-Kê. Quận Hợp-Phố gồm năm huyện: Từ-Văn, Cao-Lương, Hợp-phố, Lâm-Doãn, Chu-Lô. Quận Giao-Chỉ gồm mười huyện: Liên-Thụ, An-Định, Cẩu-Lậu, My-linh, Khúc-Dương, Bắc-Đới, Kê-Từ, Tây-Vu, Long-Biên, Chu-Diên. Quận Cửu-Chân gồm bẩy huyện: Tư-phố, Cực-Phong, Đô-bàng, Dư-Phát, Hàm-Hoan, Vô-Thiết, Vô-Biên- Quận Nhật-Nam gồm năm huyện: Chu-Ngô, Ty-Cảnh, Lư-Dong, Tây-Quyển, Tượng-Lâm. Thương. Ngô, đời Tần thuộc Quế-Lâm, nay là Ngô-Châu. Uất-Lâm đời Tần thuộc Quế-Lâm, nay về đất Quảng-Tây. Nhật-Nam xưa là bộ Việt-Thường; Tần, là đất Tượng-quận; Triệu, thuộc về Cửu-Chân; đến Hán mới đặt tách ra. Ngô, Tấn, Tống