Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/102

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
104
NGÔ SĨ LIÊN

Minh-Vương

Ở ngôi mười một năm. Húy là Anh-Tề, con trưởng Văn-vương.

Nhà-vua không cẩn thận về đạo vợ-chồng, gây nên mối loạn cho nước nhà, không có gì đáng khen cả.

Đinh-Tỵ, năm đầu, — năm thứ 5 hiệu N. S. bên H. (124 trước T. L.) — cất Lã-Gia làm Thái-Phó.

Kỷ-Vị, năm thứ ba, — năm đầu hiệu Nguyên-Thú bên H. (122 tr. T. L.) — mùa Hè, tháng Năm, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Nhâm-Tuất, năm thứ sáu, — năm thứ 4 hiệu N. T. bên H, — có sao Chổi ở phương Đông-Bắc.

Mùa Hè, sao dài mọc ở Phương Tây.

Ất-Sửu, năm thứ chín, — năm đầu hiệu Nguyên-Đỉnh bên H.

Mậu thìn, năm thứ mười hai, — Năm thứ 4 hiệu N. Đ. bên H. (113 tr. T. L.), — Nguyên xưa Nhà-vua làm Thế-Tử, sang làm con tin bên Hán, ở Trường-An, lấy con gái họ Cù ở Hàm-Đan, sinh con là Hưng. Kịp khi lên ngôi, bèn giấu ấn của Tiên-đế, dân thư với Hán, xin lập Cù-thị làm hậu-phi, Hưng làm thế-tử. Vua Hán luôn luôn sai sứ-giả sang giỗ Nhà-vua vào chầu.