Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/100

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
102
NGÔ SĨ LIÊN

chúa để xin lỗi Hán, cầu họ rút quân về! » Bèn giết Sính! Sai sứ đem đầu Sính dâng Vương-Khôi. Khôi bèn tính cho gọn việc, đóng quân lại, bảo với Hàn-An-Quốc. Và sai sứ đem đầu Sính ruổi về tâu. Vua Hán liền sai Trang-Trợ sang bảo cho Nhà vua hay. Nhà vua dập đầu mà rằng: « Thiên-tử vì Quả-nhân cất quân giết chúa Mân-Việt, dù chết cũng không sao đền được ơn!.. » Liền sai Thái-tử là Anh-Tề sang làm con tin. Và bảo Trợ rằng: « Nước mới bị giặc... Sứ-giả hãy về... Quả-nhân sẽ ngày, đêm sắp hành-trang để vào ra mắt Thiên-Tử ». Trợ về rồi, các quan đều can nhà vua rằng:

— Hán đem quân giết Sính, muốn là để rung động nước Việt ta. Vả chăng Tiên-đế có nói: « Thờ Hán miễn là đừng trái lễ... » Tóm lại, không nên vì lời nói khéo mà vào chầu. Vào chầu thì không về được nữa, thế là mất nước! » Nhà-vua bèn cáo bệnh, rút lại không vào chầu.

Đinh-Vị, năm thứ ba, — Năm đầu hiệu Nguyên Quang bên Hán, — mùa Thu, tháng Bẩy, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Giáp-Dần, năm thứ mười, — năm thứ 2 hiệu Nguyên-Sóc bên Hán, — mùa Xuân, tháng Ba, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Ất-Mão, năm thứ mười một, — năm thứ 3