Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/20

Trang này đã được phê chuẩn.

— 16 —

Khoảnh làm chi mấy chúa-suân!
Chơi hoa cho dữa nhị dần lại thôi!
Lầu đãi-nguyệt, đứng ngồi dạ-vũ,
Gác thừa-lương, thức ngủ thu-phong,
Phòng tiêu* lạnh ngắt như đồng.
Hương loan bẻ nửa, dải đồng sé đôi;
Chiều ủ-dột, dấc mai chưa sớm,
Vẻ bâng-khuâng, hồn bướm vẩn-vơ,
Thâm-khuê vắng ngắt như tờ,
Cửa châu dó lọt, dèm ngà sương deo,220
Ngấn phượng-liễn*, từng dêu lỗ-chỗ,
Dấu dương-sa*, đám cỏ quanh co;
Lầu Tần chiều nhạt vẻ thu,
Gối loan tuyết đóng, chăn cù dá đông.
Ngày sáu khắc, tin mong nhạn lặng,
Đêm năm canh, tiếng vẳng chuông chiền,
Lạnh-lùng thay, dấc cô miên,
Mùi hương tịch-mịch, bóng đèn thâm u!
Chanh biếng ngắm chong đồ tố-nữ,
Mắt buồn chông chên cửa nghiêm-lâu.230
Một mình đứng tủi ngồi sầu,
Đã than mấy nguyệt, lại dầu mấy hoa!
Buồn mọi nỗi lòng đà khắc-khoải,
Ngán chăm chiều bước lại ngẩn-ngơ!
Hoa này bướm nỡ thờ-ơ,