Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/16

Trang này đã được phê chuẩn.

— 12 —

- III -

Ý cũng dắp da ngoài đào-chú*,
Quyết lộn vòng phu phụ cho cam!
Ai ngờ dời chẳng cho làm!
Quyết đem dây thắm* mà dam bông đào*!120
Hẳn túc-chướng làm sao đấy tá?
Hay tiền-nhân hậu-quả sưa kia?
Hay thiên-cung có điều dì?
Suống chần mà dả nợ đi cho dồi!
Kìa! điểu-thú là loài vạn-vật!
Dẫu vô chi cũng bắt đèo-bồng!
Có âm dương, có vợ chồng,
Dẫu từ thiên địa cũng vòng phu thê;
Đường tác-hợp*, dời kia dun-dủi,
Lột làm sao cho khỏi nhân-tình!130
Thôi thôi! ngảnh mặt làm thinh,
Thử sem con tạo deo mình nơi nao!
Tay Nguyệt-lão* khờ sao có một,
Bỗng tơ tình vương gót cung-phi!
Cái đêm hôm ấy đêm dì?
Bóng dương lồng bóng chà-mi chập-chùng.
Liều thược-dược* mơ-mòng thuỵ-vũ,
Đoá hải-đường* thức ngủ suân-tiêu.