Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/14

Trang này đã được phê chuẩn.

— 10 —

Nghĩ thân phù-thế mà đau,
Bọt chong bể khổ, bèo đầu bến mê!
Mùi tục-vị, lưỡi tê tân-khổ,
Đường thế-đồ, gót dỗ kì-khu!70
Sóng cồn cửa bể nhấp-nhô,
Chiếc thuyền bào-ảnh* thấp-tho mặt ghềnh.
Chẻ tạo-hoá dột chanh quá ngán,
Dắt-díu người lên cạn mà chơi!
Lò cừ* nung-nấu sự đời,
Bức chanh vân-cẩu*, vẽ người tang-thương*!
Đền vũ-sạ dện dăng cửa mốc,
Thú ca-lâu dế khóc canh dài;
Đất bằng bỗng dấp chông-gai,
Ai đem nhân-ảnh, duộm mùi tà-dương!80
Mồi phú-quí dử làng sa-mã,
Bả vinh-hoa lừa gã công-khanh;
Dấc nam-kha* khéo bất bình,
Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không!
Sân đào-lí, mưa lồng man-mác,
Nền đỉnh-chung, nguyệt gác mơ-màng!
Cánh buồm bể hoạn* mênh-mang,
Cái phong-ba, khéo cợt phường lợi-danh!
Quyền hoạ-phúc, dời chanh mất cả,
Món tiện-nghi chẳng dả phần ai!90
Cái quay, búng sẵn chên dời,