Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/12

Trang này đã được phê chuẩn.

— 8 —

Tây-Thi* mất vía! Hằng-Nga* dật mình! 20
Câu cẩm-tú, đàn anh họ Lí*!
Nét dan-thanh, bậc chị chàng Vương*!
Cờ tiên diệu thánh, ai đang?
Lưu-Linh* Đế-Thích* là làng chi-âm!
Cầm điếm nguyệt, phỏng tầm Tư-Mã*!
Phú lầu thu, là gã Tiêu-lang*!
Dẫu mà tay múa, miệng dang,
Thiên-tiên cũng ngảnh Nghê-thường* chong dăng!
Tài-sắc đã vang-lừng chong nước,
Bướm ong càng sao-sác ngoài hiên; 30
Tai nghe nhưng mắt chưa nhìn,
Bệnh Tề-Tuyên* đã nổi lên đùng-đùng!
Hoa suân nọ, còn phong non nhị;
Nguyệt thu kia, chưa hé hàn quang.
Hồng-lâu còn khoá then sương,
Thâm-khuê còn dấm mùi hương khuinh-thành!
Làng cung-kiếm dắp-danh bắn sẻ*,
Khách công-hầu ngấp-nghé mong sao;
Vườn suân, bướm hãy còn dào;
Thấy hoa mà chẳng lối vào tìm hương.40
Gan chẳng đá, khôn đường khá chuyển,
Mặt phàm kia, dễ đến Thiên-thai*;
Hương dời sá động chần-ai,
Dẫu vàng nghìn lạng, dễ cười một khi!