Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/1

Trang này đã được phê chuẩn.


曲吟怨宮

CUNG OÁN NGÂM KHÚC

L’ODALISQUE MÉCONTENTE