Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/1

Trang này đã được phê chuẩn.

TUYÊN CÁO

CHỦ TỊCH ỦY BAN LÃNH ĐẠO QUỐC GIA


— Chiếu Ước Pháp ngày 19-6-1965, bổ túc bởi Quyết định số 6 QLVNCH/QĐ ngày 6-6-1966 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa;

— Chiếu Quyết định số 3 QLVNCH/QĐ ngày 14-6-1965 bổ túc bởi Quyết định số 7 QLVNCH/QĐ ngày 6-6-1966 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa thành lập và ấn định thành phần Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia;

— Chiếu Sắc luật số 14/66 ngày 14-4-1966 thành lập Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Sắc luật số 21/66 ngày 19-6-1966 ấn định tổ chức Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Sắc luật số 22/66 ngày 19-6-1966 quy định thể thức bầu cử Quốc Hội Lập Hiến;

— Chiếu Quyết nghị ngày 27-3-1967 của Đại Hội Đồng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa;

— Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia đã thảo luận;


TUYÊN CÁO

Nay ban hành Hiến-Pháp Việt-Nam Cộng-Hòa do Quốc-Hội Lập-Hiến biểu quyết toàn bộ bản văn ngày 18-3-1967.

Saigon, ngày 1-4-1967
Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU

13