Trang:Chuyen giai buon 2.pdf/79

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 80 —

quan tiền cho bọn nó, xin làm thinh, đừng phát giác ra. Nó với văn Thung chịu ăn tiền ấy, rồi biểu binh Tú, chèo ghe trở về. Nó với văn Thung chia mổi đứa là 5 quan 5 tiền, còn lại 4 quan chia hai cho văn Thống, văn Tú. Nó đã giao cho văn Thống một quan rồi, còn văn Tú, thì không thấy tới, mà lảnh phần. Nay văn Tú tỏ cáo, bắt nó, với văn Thung, văn Thống, nó xin chịu tội.

« Hỏi qua dịch mục Thung, khai niên canh nhâm-thân 29 tuổi, là dịch mục làng Tân-đức, các lẽ khác cũng chịu y như lời văn Thạnh khai.

« Hỏi Lê-văn-Thống, khai niên canh kĩ-mảo 22 tuổi, ngạch binh thuộc về cơ Vỉnh-hậu, là lính đội nhứt. Năm nay ngày tháng 5, nó về ban mà nghỉ, còn các lẽ, nó chịu cũng y lời văn Thạnh, văn Thung khai. Lại trong lúc theo bắt ăn cướp, văn Thạnh là đội trưởng nó, văn Thung là dịch mục làng nó, dụng tình ăn lót, phận nó không dám can gián; tiền ăn lót 15 quan, văn Thạnh, văn Thung chia làm sao nó không biết. Đến ngày 26, văn Thạnh có đem cho nó một quan. Văn Thạnh lại nói phần văn Tú với nó, mỗi đứa hai quan, văn Thạnh đã xài hết rồi, bây giờ giao đở một quan, còn một quan sau sẽ giao. Nó nghèo lắm, nó phải lảnh đở một quan. Nay văn Tú tỏ cáo, bắt hỏi nó, nó phải thú thiệt.

« Hỏi Đổ-văn-Tú, khai niên canh đinh-mảo 34 tuổi, ngạch binh thuộc về cơ Vỉnh-hậu, là lính đội nhứt. Ngày tháng 5 năm nay, nó về ban mà nghỉ. Đêm 25 tháng 6, chừng canh ba, nó nghe trong làng nổi mỏ hồi một, nó với đội trưởng Thạnh (hay là cai Thạnh) hiệp cùng Lê-văn-Thống, dịch mục Thung ngồi ghe đi tiếp. Nghe ăn cướp đánh nhà thôn trưởng Canh rồi xuống ghe mà chạy, ghe nó tuốt theo tới làng Tân-đức, gần rạch xẻo, bên nhà đội trưởng Luật, thấy hai người trai chống hai chiếc ghe ra miệng