Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/82

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 80 —

thôi chớ. Mẹ chịu, nói cho Hướng-thịnh hay. Thuở ấy Hướng-thịnh chích đôi chưa có nơi chắp nối, nghe nói lấy làm mầng rỡ, xuất hết gia tài cưới Ba-tư đem về. Công-tử-trang hay đặng, oán Thịnh sao có giành chỗ mình yêu, tình cờ gặp Thịnh giữa đàng bèn chưởi mắng. Thịnh nói đi nói lại, Công-tử xúi quân tùy tùng đánh chết Thịnh, bỏ thây mà đi. Kiểu hay đặng chạy tới thì anh đã chết rồi, và thương và giận liền tới tỉnh mà kiện. Công-tử-trang lo lót khắp chỗ, Kiểu kiện không nổi, tức mình không biết làm sao, toan kiếm chỗ éo le rình mà giết Công-tử-trang cho lại gan. Mỗi bữa Kiểu cứ cắp gươm núp trong bờ bụi, chờ Công-tử đi qua mà thích khách. Lâu ngày Công-tử hay đặng, mỗi khi đi chơi thường đem khí giái dự phòng, lại nghe bên đất Phần-châu có tên Tiêu-đồng mạnh bạo mà lại bắn hay, liền đem nhiều tiền bạc rước Tiêu-đồng làm chơn tay. Kiểu làm chi không đặng, song cũng cứ việc rình mò. Một bữa Kiểu đương núp trong cỏ, xảy mưa lớn mình mẫy ướt hết, lạnh lẽo quá chừng, rủi thì nổi gió lớn trời lại sa mưa đá đổ xuống mình rát rao đau đớn chịu không nổi, sực nhớ trên núi có một cái miểu, lật đật chạy lên, vào miểu thì thấy có thầy đạo sĩ quen. (Số là thầy đạo sĩ thường đi xin ăn trong làng, Kiểu có cho ăn, cho nên mới biết nhau.) Thầy đạo sĩ thấy Kiểu mình mẫy ướt dầm, bèn lấy áo vãi rộng trao cho Kiểu mặc mà nói rằng: nhà ngươi lấy áo nầy mà thay đở. Kiểu thay áo ngồi xo rỏ như chó, ngó trong mình thì thấy lông lá mọc ra, hóa ra một con cọp, mà thầy đạo sĩ thì đi đâu mất không thấy đó nữa. Kiểu và sợ và tức, nghĩ lại trong mình như được kẻ thù mà ăn gan thì cũng là một chước hay; vội vàng chạy xuống chỗ núp, thì thấy thây mình nằm trong cỏ, mới biết thân