Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/29

Trang này cần phải được hiệu đính.
— 27 —

đàng một nẽo, dẫu cho vàng trăm, cũng không chịu giúp cho ai. Ông ngự sữ càng đem lòng cám mến. Tiệc rồi họ Vương từ giã ra về, biểu ông ngự sữ sắm sanh lễ vật, để y thừa cơ y nói, tối sớm cũng có tin lành. Cách ít bữa họ Vương cởi ngựa nghiêm trang tới nhà ông ngự sữ, hối ông ấy sắm sữa đi cho kíp; lại nói bà công chúa nhiều việc, người ta tới ra mắt chật cữa, từ sớm mai cho đến chiều không có khi hỡ, nay lịnh bà rảnh, phải đi cho mau, bằng chậm thì không lẽ hầu đặng. Ông ngự sữ lật đật lấy vàng ròng cùng nhiều hàng giẽ đem theo; đi quanh quẹo hơn mười dặm đàng mới tới phủ bà công chúa. Tới nơi, một mình họ Vương đem lễ vật vào, ông ngự sữ chực ngoài, hồi lâu họ Vương ra truyền nói linh bà cho đòi quan ngự sữ vào. Liền có một ít người cũng ra truyền hô tiếp rước, ông ngự sữ khóm róm đi vào, ngước mặt thấy một bà ngồi trên cao lịch sự như tiên, áo mão rực rỡ, còn các gái hầu thì đều mặc áo gấm đứng hai bên. Ông ngự sữ sấp mình quì lạy đủ lễ, rồi nghe truyền cho ngồi bên nhà bông; dạy pha trà thì thấy những chén trà bằng vàng. Bà chúa phủ hủy một đôi tiếng, ông ngự sữ cúc cung lui ra, nghe ở trong truyền cho giày thêu, mão hoa. Ông ngự sữ về nhà nghĩ công ơn họ Vương trọng lắm, bèn làm thơ qua tạ, thì cửa đóng chặc không người, tưởng là họ Vương đi chầu bà chúa chưa về; ba ngày ba lần tới cũng không thấy ai, cho người đi hỏi thăm bên cữa bà chúa, thì cữa đóng then gài, hỏi người ở đó đều rằng: không có bà chúa nào, trước đây có một ít người tới mướn nhà mà ở, mà đã dọn đi cách ba bữa rồi. Người nhà về thưa lại, thầy trò đều tức mình ách ách.