Trang:Chuyen giai buon 1.pdf/2

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

7/R1B