Trang:Cau hat gop.pdf/33

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Đạo trời phước thiện họa dâm, làm lành miễn được thỉ chung, tích ác sao cho bền đỗ.
Trâu chốc cật, thấy ác bay qua liền né; chim phải dàn, nhìn khúc mộc cũng còn kinh sợ.
Nhưng vậy, đâu đâu cũng là đất Thuấn, Nghiêu; đâu đâu cũng là dân Thang, Võ.
Nhơn ngày hỉ-hạ, cả làng sum hiệp, chẳng nhắc chi những sự đã qua;
Mượn lúc thừa bình, bốn biển vầy vui, lại màng chi việc cũ.
Dụng nhơn chẳng luận giáo lương; làm việc chớ làm bỉ thử.
Vậy mới rằng mộc bổn thủy nguyên; vậy mới gọi nhơn sanh hồ tổ.
Việc xóm làng cho trên thuận dưới hòa; bề cháu con phải ân-cần dạy dỗ.
Lập trường học cho biết lễ nghi; độc thi thơ ngõ thông kiêm cổ.
Thứ cơ phong thuần tục mĩ, nhi vi lễ nghĩa chi bang; thả bất phụ ngả sơ tâm đinh ninh chiếu cố.


Phụ quấc âm thi nhứt thủ,Cánh bèo lưu lạc thuở còn xuân;
Về đến quê hương rất đỗi mầng,
Hiệp mặt ba con lòng phới phở.
Viếng nơi phần mộ dạ bâng khuâng,
Nhà mình xấu tốt mình yêu chuộng;
Quán cũ xa gần dám dể dâng.
Thâm tạ hương thôn trong lớn nhỏ;
Chung cùng tiếp đãi lễ ân cần.

P. C. D. P. S