Trang:Cau hat gop.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —

979 Muốn chồng đây để chồng cho, đây là thục nữ chẳng lo chi chồng.
980 Trăm năm trăm tuổi may rủi một chồng, dầu ai có thêu phụng, vẽ rồng mặc ai.
981 Giả tỉnh say dò lòng thục nữ, giả khách qua đàng thử dạ quí nương.
982 Không chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ một đàng mà đi.
983 Mình xanh tay đỏ nút chì, cơm lương với muối sống thì là may.
984 Cùng nhau vã tiếng một ngày, ngãi nhân thẳm thẳm cũng tày ba thu.
985 Tích xưa dấu để sờ sờ, giữ trâu đọc sách, cầm cờ chăn dê.
986 Bấy lâu cách lựu xa lê, biết làm sao đặng trọn bề ái ân.
987 Tới đây khác xã lạ làng, thói quê anh cũng lạ, xin nàng khá thương.
988 Cơm Phiếu-mẫu gối Trần-đoàn, ngửa nghiêng song phụng, nhẹ nhàng nuơng luông.
989 Chỉ kim tương cha mẹ không thương, dứt đạo cang thường, anh cam bụng chịu, thôi buông áo anh ra về, em bận bịu làm chi.
990 Dạo chơi bàn thạch thanh nhàn, họa may có gặp con bạn vàng thuở xưa.
991 Bến đò xưa con bóng đương trưa, buông lời hỏi bạn kén lừa nữa thôi.
992 Thang cao nhiều nức khó trèo, đem nhau tới chốn hiểm nghèo bỏ nhau.
993 Đèn ai leo lét trên lầu, hay là đèn bà Quấc-mụ tụng kinh cầu cho Mã-đăng-luông.
994 Yếm em bốn dải lòng thòng, dải xanh dải đỏ, dải trắng dải vàng, cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn, một đoạn bên nầy một đoạn bên kia, ví dầu trời đất phân chia, đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.
995 Áo vải quao lựa sào mà vắt, tuy xấu mặt lòng lựa mặt gởi thân.
996 Tấm giấy vàng đề hàng chữ thọ, rước em về hai họ chứng minh.
997 Mục bất kiến nhĩ anh cũng tàng văn, thấy em có nghĩa mấy trăng anh cũng chờ.
998 Dốc một lòng lấy chồng hay chữ, để ra vào kinh sử mà nghe.
999 Muốn cho ông cống ông nghè, thiếu chi nhiêu học kết bè mà chơi.
1000 Từ khi rẽ một phang trời, dạ hằng khắn khắn nhớ lời minh sơn.
1001 Trăm năm nhơn nghĩa vẹn toàn, tử sinh tạc dạ đá vàng nào phai.
1002 Bao giờ sum hiệp trước mai, lòng nguyền kết tóc lâu dài trăm năm.
1003 Đạo hằng tình ngỡi chí tâm, làm sao cho đặng ngọc cầm liền tay.
1004 Bao giờ thuyền trở lái day, cờ về tay phất đẹp mày nở gan.
1005 Một mình đã luận lại bàn, chạnh lòng thươg nhớ bạn vàng cố tri.
1006 Bao đành tử biệt sanh ly, ven trời góc biển thị phi không tường.
1007 Ai làm cách trở sâm sương, ai làm rời rã oan ương dường nầy.
1008 Buồn trông ngọn gió vòi mây, tương tư ai giải cho khuây buổi nào.
1009 Đua chen thu cúc xuân đào, lựu phun lửa hạ mai chào gió đông.
1010 Chữ rằng: vấn tổ tầm tông, cháu con nỡ bỏ cha ông chẳng màng.
1011 Đánh cờ nước bí khôn toan, dầu anh khéo lượng trăm bàn cũng thua.