Trang:Cau hat gop.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

821 Lưới thưa mà bủa cá kìm, lòng qua thương bậu bậu tìm nơi nao.
822 Tưởng khi đông liễu tây đào, khi ra vườn hạnh khi vào phòng loan.
823 Bây giờ đôi ngã sâm thương, chiếu chăn chích mác thiếp chàng xa nhau.
824 Quản bao Tô-võ chăn trừu, ba nam oán để tiền cừu chi nguôi.
825 Cực lòng thiếp lắm chàng ôi! Biết rằng lên ngược xuống xuôi đàng nào.
826 Thương em tam tứ núi anh cũng theo, thất bát giang anh cũng lội, thập nhị đèo anh cũng sang.
827 Vì ai cho thiếp vỏ vàng, vì ai tư lự hoa tàn nhụy phai.
828 Thân em khác thể hoa lài, hỡi người quân tử thương ai mà gầy.
829 Thôi tưởng gió lại nhớ mây, phụng hoàng mấy thuở ấp cây ngô đồng.
830 Cầm vàng mà lội qua sông, vàng trôi không tiếc tiếc chồng thuở xưa.
831 Tới đây thủ phiện đưa đò, trước đưa quan khách sau dò ý em.
832 Bước ra cho khỏi sân lầu, không ham phú quí không cầu giàu sang.
833 Thuở đêm thanh chạnh lòng nhớ bạn, cám thương người hoạn nạn xiết bao.
834 Ra về lụy ứa thâm bâu, nỗi thương chưa xiết nỗi sầu lại vương.
835 Ví dầu xa cách đôi phương, trăm năm cũng nhớ lời vàng tỏ phân.
836 Thấy em nhỏ thó lại có duyên ngầm, anh phải lòng thầm ba bốn tháng nay.
837 Chừng nào cho được bắt tay, gối luông một gối dạ nầy mới ưng.
838 Trời ôi ai đánh trời gầm, mây mưa đứt đoạn tư bề âm can.
839 Cơ trời dâu bể đá đoan, tơ duyên vắn vỏi thiếp chàng xa nhau
840 Hộ hôn điền thổ vạn cổ chi thù, ớ bậu ôi, vui sướng chi bậu hòng hớn hỡ, cơ hội nầy ngàn thuở không nguôi.
841 Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi, bâng khuâng nhớ bạn bồi hồi lá gan.
842 Sóng xao mặc sóng dưới thoàn, một ngày vắng bạn ăn vàng không ngon.
843 Đường đi cát nhỏ cỏ mòn, mấy lời hưu cựu, bậu còn nhớ quên.
844 Thà anh thọ tử ông Lưu-huyền, chẳng thà anh thọ nhục con Điêu-thiền thất danh.
845 Nghiêng tai xéo đỏ bỏ nhỏ xéo xanh, bậu nghe ai dỗ ai giành bậu xiêu.
846 Đêm khuya ôm lấy cọc chèo, sương sa gió lạnh vận nghèo anh phải đi.
847 Để em bay nhảy cho kịp thì, đây anh khác thể bông quì hứng sương.
848 Anh buồn cỡi ngựa buông cương, thấy con bạn cũ tình thương cạn rồi.
849 Giậm chơn ba tiếng kêu trời, cớ sao con bạn ngọc đổi dời hai phang.
850 Đờn kêu tích tịch tình tang, ai đem công chúa lên hang mà về.
851 Đàng xa mượn ngựa mà đi, xin cho tốt tuổi luận chi xa đàng.
852 Mưa sa lác đác chảy xuống cát đằm đằm, thấy em lao khổ anh mủi lòng nhớ thươg.