Trang:Cau hat gop.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

786 Trồng hường bẻ lá che hường, nắng mưa che đậy cho hường đơm bông.
787 Đêm khuya anh ngồi dựa khoang bòng, sương sa gió lạnh chạnh lòng nhớ em.
788 Giận em anh đánh năm bảy tấm ván bòng, nộ bất cập lượng đánh rồi lại thương.
789 Cây da trước miễu cây da tàn, bao nhiêu lá rụng thương nàng bấy nhiêu
790 Lan huệ sầu ai cho nên lan huệ héo, lan huệ sầu chồng trong héo ngoài tươi.
791 Mỗi năm mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con.
792 Người còn thì của cũng còn, miễn là nhân ngãi vuông tròn thì thôi.
793 Ví dầu kết chẳng đặng đôi, làm thơ trái bưởi thả trôi sông nầy.
794 Bao giờ cho đặng sum vầy, ngãi nhân thẳm thẳm một ngày một xa.
795 Biểu đừng nghi bảy ngờ ba, không tin bậu hỏi kẻ xa người gần.
796 Bậu đừng trách ái hờn ân, đạo chồng ngãi vợ chẳng gần thì thôi.
797 Ví dầu chẳng đặng làm đôi, đến sau ta sẽ làm sui một nhà.
798 Có xa tại bậu nên xa, anh em cha mẹ ở nhà còn thương.
799 Biển cạn lòng anh không cạn, non núi kia mòn nghĩa bạn chớ vong.
800 Một mai bóng xế cội tùng, mũ rơm ai đội, áo thùng ai mang.
801 Còn chi vô trướng ra màn, ngãi nhơn rày đã hai đàng phân ly.
802 Đi ngang nhà má tay tôi xá chơn tôi quì, lòng thương con má sá gì thân tôi.
803 Nghĩ nào mà lại tuôn rơi, thắp nhang mà vái ông Trời định phân.
804 Phải gần năm ngoái đã gần, năm nay có tưởng mười phần cũng không.
805 Nên thì một vợ một chồng, một niu cơm tấm một đùm mắm nêm.
806 Đò đưa một chuyến năm tiền, ớ cô bán lụa xuống thuyền tôi đưa.
807 Ngãi nhân chi nữa bây chừ, có đôi khác thể bùa trừ ngãi nhân.
808 Cữa quyền con bướm liệng lăng xăng, biểu đừng dộn dực mà trăng xa đèn.
809 Tiếc thay nước đã đánh phèn, mà cho bùn lại nhuốm lên mấy lần.
810 Phải duyên Ngô Việt cũng gần, trái duyên Tần Tấn dầu gần cũng xa.
811 Đó với đây như cây tạo hóa, đó ra về đây khá lòng thương.
812 Nắng lên cho héo lá lang, cho đáng kiếp chàng phụ rãy ân xưa.
813 Bảo đừng sầu muộn tương tư, để về thưa lại mẫu từ sẽ hay.
814 Em về thưa lại mẹ hay, cho đành rồi sẽ sính bày lễ nghi.
815 Việc chi mà bắt em thề, cầm dao lá liễu dựa kề tóc mai.
816 Con cá không ăn câu thiệt là con cá dại, câu anh cầm câu ngãi câu nhân.
817 Chim kêu ải bắc non Tần, nữa thương cha mẹ nữa phần thương em.
818 Khi cày thì chẳng thấy chim, đến khi lúa chín chim tìm tới ăn.
819 Muối mặn ba năm còn mặn, gừng cay chín tháng còn cay, bậu với qua ai nấy đều hay, đèn treo giữa gió biết day đàng nào.
820 Chữ rằng: họa phước vô môn, tìm giàu thì dễ tìm khôn khó tìm.