Trang:Cau hat gop.pdf/23

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

750 Năm tiền một khứa cá buôi, cũng mua cho đặng đãi người khách sang.
751 Tay cầm chiếc chiếu trải ngang, miệng chào ông đội Nam-vang mới về
752 Bấy lâu cách trở sơn khê, tưởng anh đã được vinh huê với đời.
753 Em đương vút nếp xôi xôi, nghe anh có vợ bồi hồi ruột gan.
754 Thiếp như con én lạc đàn, thấy cung mà sợ phải phàn mấy cung.
755 Rạng đông súng nổ kiểng đổ trống thùng, lòng qua thương bậu khôn cùng bậu ôi.
756 Tai nghe em bậu chồng hồi, cũng bằng anh uống một nồi nhơn sâm.
757 Nhơn sâm mắt lắm anh ôi, tiền đâu mà uống một nồi nhơn sâm.
758 Mấy ai ở đặng hảo tâm, nắng hanh giúp nón mưa dầm giúp tơi.
759 Từ rày giã bạn bạn ôi, chiếu bạn bạn ngồi trầu bạn bạn ăn.
760 Chiều chiều mây phủ Ải-vân, chim kêu Bàn-thạch muôn phần héo don.
761 Quả đào tiên ruột mất vỏ còn, buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi.
762 Rèn lòng vàng đá tri tri, một ngày cũng gọi tương tri với chàng.
763 Gió đưa liễu yếu mai hoằng, liễu yếu mặc liễu mai hoằng mặc mai.
764 Cữa song loan ím ím còn gài, mưa sa gió tạt, tạt ngoài mái hiên.
765 Chữ rằng: phú quí tại thiên, vì ai nên nỗi bạn hiền gian nan.
766 Người đời ai khỏi gian nan, gian nan có thuở thanh nhàn có khi.
767 Rượu lưu ly chơn quì tay rót, cha mẹ uống rồi dời gót theo anh.
768 Tới đây lạt miệng thèm chanh, ở nhà cũng có cam sành chín cây.
769 Giăng tay đón bạn truông mây, thương ai mà bỏ ngãi đây cho đành.
770 Thà tôi bận rách bận rưới, để cho cha mẹ tôi bận lành, cám thương cha mẹ sanh thành tôi ra.
771 Cữa song loan anh khoan mở đã, phụ mẫu em rày cẩn khóa niêm phuông.
772 Ngó lên hai ngã ngọn nguồn, thấy lời bạn thốt lụy tuôn hai hàng.
773 Rủi tay xán bể ve vàng, tội đà đáng tội xin chàng thứ dung.
774 Huê sao thơm lạ thơm lùng, thơm cây thơm rể người trồng cũng thơm.
775 Gối rơm theo phận gối rơm, ai cho dưới thấp mà chờm lên cao.
776 Vắn tay vói chẳng tới cao, tiếc ôi là tiếc bông đào nở tươi.
777 Séo kêu công múa nghê cười, vượn đờn thảnh thót rùa bơi thỏ quì.
778 Mưa sa ngọn cỏ ly bì, đồng hồ nhặt thúc tử qui kêu sầu.
779 Sụt sùi gió nữ mưa sầu, nỗi thương chi xiết nỗi sầu lại vương.
780 Tới đây phân rẽ đôi đường, đó lui làng hạnh, cố hương đây về.
781 Phụng với loan hai đường phân rẽ, anh với nàng chẳng lẽ phân nhau.
782 Bậu với qua như tuyết liễu đông đào, sóm chơi vườn hạnh tối vào phòng loan.
783 Làm chi lăng líu hỡi chàng, trước chị sau vợ ngỡ ngàng khó kêu.
784 Chữ rằng: bằng hữu chi giao, tâm tình bậu ở lảng xao anh buồn.
785 Khi mưa khi nắng luông tuồng, người buồn lại gặp cảnh buồn khá thương.