Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/6

Trang này đã được phê chuẩn.

Năm 1875, ta có làm thầy dạy chữ nho tại trường Bổn quấc. Chừ bắt chước theo cách ông Ollendorff, với ông Des Michels mà làm sách nầy để dạy trẻ nhỏ học vở lòng, rồi sau có học sư, tứ thơ, ngủ kinh v. v.