Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/31

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

   父在外寄子書
爾父在家無生活計不得已遠遊外鄉以求財利因命運不辰全無
積蓄空囊素手難作歸計無奈暫留所望吾兒在家爲人規矩節儉
治家孝順你母則爾父無內顧之憂倘在外經營稍得如意自當速
回梓里不須介意兹付某鄉鄉人去英銀若千元到可收入回信來
知餘不盡言
父字付兒某收知    某年月日    書
   子在家奉父書
因家清淡以致 大人跋涉江湖受盡風波之苦不得晨昏奉侍深
望保重玉體以免家人懸念接讀手書敢不鱒命乎伏願稍得資身
速歸故里以承繞膝之樂也信內付來銀錢經照信收父母親大
人以充薪水之需兹因人便特此叩請 金安不一 上
父親大人尊前    某年月日  不肖兒〇〇禀