Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/21

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

vàng bạc mua bán được chăng? — Chẳng mua bán được. — Mầy rỏ việc nầy sao? — Rỏ đó vậy. — Mầy muốn rỏ câu nầy sao? — Muốn rỏ mà dịch đó. — Ấy ngày tháng nào vậy? — Tháng sáu ngày hai mươi hai. — Mầy từng đọc sách của bốn Thầy chăng? — Chưa từng đọc đó vậy. — Con làm sao là chẳng thảo? — Con chẳng (làm phận) con vậy. — Mầy thương con chẳng thảo chăng? — Người người đều chẳng thương con chẳng thảo. — Mầy thương hay là chẳng thương anh tao? — Ảnh làm người có hiếu, thấy thì thương đó. — Đó con chim gì vậy? — Ấy là con chim bất hiếu vậy.Đệ1 thập2 tam3 chương4
BÀI4 THỨ1 MƯỜI2 BA3


, trăm. — thiên, ngàn. — vạn, muôn. — mạc, chăng, chẳng, chớ, đừng, chẳng có ai. — thiên, trời, bữa, ngày. — hạ, dưới. — tiên, tươi, tốt; tiển, ít. — , nhưng, vậy. — thượng, trên. — trung, giữa. — túc, đủ. — nhiên, vậy, phải. — hậu, sau. — tại, ở. — tiền, trước. — thường, hằng. — dụng, dùng.[1]

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Người ta1 chẳng ai2 biết3 việc-xấu7 của6 con5 mình5.
Kẽ11 ưa12 biết3 việc-xấu5 nó,4 ghét67 biết8 việc-tốt109 thì trong thiện12 hạ13 ít14 vậy15.

Mầy thấy anh tao bữa nào? — Mấy bữa rày. — Dưới cái bàn nầy có vật gì? — Có một con mèo nhỏ mà thôi. — Mầy muốn đọc muôn ngàn cuốn sách chăng? — Muốn mà đọc chẳng đặng. — Anh mầy có vàng bao nhiêu? — Có ngàn vàng. — Ai có nhiều vàng bạc? — Kẻ giàu có nhiều vậy. — Cuốn sách nầy, nên lấy chăng? — Chớ có lấy cuốn đó. — Cây của mầy sắc gì? — Sắc tươi vậy. — Kẻ ưa người ta mà biết đều xấu nó, thì ít vậy, phải chăng? — Phải. — Kẻ ghét người ta mà biết đều tốt nó, nhiều không? — Chẳng nhiều vậy. — Trong thiên hạ có nhiều kẻ giàu mà ưa người nghèo chăng? — Ấy là ít vậy. — Mầy có mấy con trai, mấy con gái? — Tôi có bốn con trai ba con gái. — Làm sao người trong thiên hạ chẳng biết đều dữ của con mình? — Người ta thương con mình lắm, nên chẳng biết đều dữ của con mình. — Người nào chẳng muốn làm giàu? — Người người đều muốn đều đó vậy. — Vật nầy là tươi mới không? — Không. — Có người biết


  1. Trò D! Chữ làm sao mà gọi là xử sự? — Thưa, những chữ như: nhứt, một; nhị, hai; tam, ba; thượng, trên; trung, giữa.