Trang:Au hoc khai mong 1892.pdf/20

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 18 —

Đệ1 thập2 nhị3 chương4
BÀI4 THỨ1 MƯỜI2 HAI3

đẳng, ( trúc + tự, chùa) đứng, mấy, các, những. — chư, ( + ) đều, mấy, những. — chúng, đông mấy, những. — sổ, vài, mấy; số, số. — duy, chỉn, một. — minh ( nhựt, ngày, mặt trời + nguyệt, tháng, mặt trăng) sáng, rỏ. — dịch, dịch. — học, học. — giáo, ( hiếu, thảo + bộc) dạy.[1]

1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

Bay2 chưa3 thấy4 anh6 tao5 sao7?
Chưa1 thấy3 ảnh2.
Mầy1 thấy2 những4 vật5 ấy3 chăng6?
Chẳng1 thấy.
Bay1 dịch4 câu6 nầy5 đặng3 chăng7?
Dịch2 đặng1 câu đó3.
Ấy1 ngày3 tháng4 nào2 vậy5?
Tháng2 chín1 ngày5 hai3 mươi4.

Chúng bay dịch được mấy bài nầy chăng? — Dịch được đó. — Các anh muốn uống rượu hay là uống trà? — Tôi muốn uống trà, anh tôi muốn uống rượu. — Sáng ngày mầy muốn dịch bài nầy chăng? — Học và dịch những câu về bài nầy. — Một tháng mầy học mấy câu? — Chẳng biết là mấy (số nó). — Anh thứ ba mầy muốn dạy tao chăng? — Ãnh muốn dạy mầy. — Mầy có thấy người nhà tao chăng? — Thấy đó có ba bốn người lịch sự (xinh tốt). — Sự hay dở người ta, biết được chăng? — Có người biết đó. — Ai hay thương người nghèo? — Có một người giàu có lớn kia hay thương đó. — Việc người, biết được chăng? — Có việc biết được; có việc chẳng biết được. — Làm sao là người lành? — Kẻ làm việc lành là người lành. — Kẻ chẳng làm việc dữ, cũng chẳng phải người lành sao? — Ấy cũng là người lành vậy. — Mầy thấy trâu nó ăn dê chăng? — Chưa thấy vậy. — Ngày ngày làm lành, cũng chẳng nên sao? — Cũng nên vậy. — Chưa có người dữ mà chẳng làm việc dữ phải chăng? — Phải vậy. — Người mà không


  1. Trò C! chữ làm sao mà gọi là hội ý? — Thưa, những chữ như minh, sáng. Hội ý nhựt, mặt trời; nguyệt, mặt trăng, mà làm ra nghĩa sáng