Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf/501

Trang này cần phải được hiệu đính.
496
TRỪ

 Đề ―. Dòng đế vương.
 Mũ ―. Mũ quân lính.


Trục. Xưa qua nay lại gọi lại trụ, một mình ít dùng.
宇  |   Vũ ―. Thế giái.


Trục. Tên vua dữ đời nhà Thương, trước Chúa-cứu-thế 1122 năm.
 Kiệt ―. Vua Kiệt, vua Trụ, là hai vua bất nhơn.
 -mê Đất-kỉ. Tiếng chê người mê sắc dục.


Trụn. Đứng dừng lại, không đi tới nữa; hổ thói cũ.
 ― lại. id.
 ― mình. Nụ minh, dừng lại ở một chỗ.


Trúc. Ở.
 ― ngụ. Ở ngụ, dùm đậu.
 Tạm ―. id.
 Cư ―. Ở tại đâu.


Trún. Ngày, giữa ngày.
 ― dạ. Ngày đêm.


Trùc. nLoài; chúc dữ.
 ― ẻo. id.
 ― nhau. Chúc dữ cho nhau.
 Khóc ―. Khóc liên miên, khóc mãi.
 Điền ―. Ruộng thục.
 Cửu ―. Chín lòai, chín phép chánh, ông Hạ-võ bày ra.


Trùc.
 ― trì. Dụ dự, dùng dằng.


Trùc. Nhà bếp.
 Báo ―. Id.
君 子 遠 庖  |   Quân tử viện bào ―. Người quân tử lánh chốn bếp núc, chỉ nghĩa chẳng lo đến miếng ăn, chẳng nghĩ chuyện nhỏ mọn.
 ― phòng. Nhà bếp.
 Nhà ―. Id.


Trùc. Thẻ.
 Vận ―. Định mưu kế, lập mưu chước,.
 ― nghĩ. Nghĩ nghị, nghị lượng.


Trùc. (Thù)Nhặt, dày.
 ― mật. Đóng, dày.


𦂈 Trủn. Đồ dệt bằng tơ gốc, to sợ, thưa mặt, hẹp khổ, người ta hay dùng mà may đáy.
 Dệt-. Dệt thứ đồ làm miệng đáy ấy.
 Dây lưng-. Dây lưng dệt bằng tơ gốc, người làm công hay dùng.


Trưc. Heo, lợn.
 ― nhục. Thịt heo.
 ― linh. Loại nấm khô, vị thuốc lợi đàng tiểu.


Trựn. Đồng tiền.
 Một ―. Một đồng tiền.
 Không có một ―. Ngèo lắm, túng lắm.


Trừc. Chừa ra, để riêng ra; đuổi đi, làm cho dứt; đền lại, thế lại.
 ― ra. Chừa ra, để ra ngoài.
 ― đi. Dứt đi; đổi với nhau, để ra ngoài.
 ― lại. Thế lại, đền lại.
 ― cau. Làm cho biết gốc rễ, làm cho dứt, (nói về bịnh).
 ― nợ. Đổi mà thế nợ.
 ― tiền. id.Đổi mà thế tiền, (mắc của người ta).
 ― khứ hoặc khử ―. Đuổi đi, làm cho dứt, cho tuyệt.
 -ma
 -quỉ
 -tà

Đuổi tà ma, làm cho tà mà quỉ mị phải chịu phép, phải tránh đi xa.
 Phép ―. Phép cân phân mà lấy rút trong số nào, (phép toán).
 Làm việc ― nợ. Làm cho có chừng, không dốc lòng làm công chuyện.
 Cân ― hoặc ― cân. Bắt cái khác mà thế lại.