Trang:Đại Nam quấc âm tự vị 2.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— VI —

LỜI DẶN

Trong tự-vị có nhiều tiếng trùng lặp, ta cũng có ý để mà coi cho chắc nghĩa.