Cử nhân: cậu ấm Kỉ ,
Tú tài: con đô Mĩ[1]
Thi thế mà cũng thi !
Ới khỉ ơi là khỉ!

   
Chú thích

  1. Ấm Kỉ và con của đô lại Mĩ, đều là kẻ dốt nát, vì đút tiền được đỗ.