Tượng tượng, xe xe, xé lẻ rồi,
Sĩ đen, sĩ đỏ chẳng vào đôi.
Đố ai biết được quân nào kết?
Mã cũng chui mà tốt cũng chui.