Tống Bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng

Tống Bắc sứ Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng - 送北使麻合,喬元郎
của Trần Nhân Tông

Ma Hợp, Kiều Nguyên Lãng là các sứ thần nhà Nguyên.

Nguyên văn chữ Hán Phiên âm Hán Việt Dịch nghĩa

軺星兩點照天南,
光引台躔夜繞三。
上國恩深情易感,
小邦俗薄禮多慚。
節凌瘴霧身無恙,
鞭拂春風馬有驂。
鼎語願溫中統詔,
免教憂國每如惔。

Thiều tinh lưỡng điểm chiếu thiên Nam,
Quang dẫn thai triền dạ nhiễu tam.
Thượng quốc ân thâm tình dị cảm,
Tiểu bang tục bạc lễ đa tàm.
Tiết lăng chướng vụ thân vô dạng,
Tiên phất xuân phong mã hữu tham.
Đỉnh ngữ nguyện ôn Trung Thống chiếu,
Miễn giao ưu quốc mỗi như đàm.

Hai ngôi sao sứ thần chiếu xuống trời Nam,
Ánh sáng dẫn theo cung độ mỗi đêm diễu quanh ba vòng.
Ơn thượng quốc sâu sắc dễ cảm tình người,
Phong tục nước nhỏ đơn giản thẹn lễ nghi sơ suất.
Cờ tiết mao vượt qua lam chướng, ngài vẫn bình an.
Ngọn roi quất trong gió xuân, ngựa có ngựa kèm.
Xin hãy ôn lại lời nói "chuông vạc" trong tờ chiếu năm Trung Thống,
Để tránh cho nhau khỏi mối phiền lo nước luôn luôn nung đốt trong lòng.