Tặng thanh niên  (1928) 
của Phan Bội Châu

Duyên nợ mặn mà non nước cũ,
Tình cờ gặp gỡ tháng ngày xuân...
Còn trời, còn đất, còn đây đấy,
Ai nấy chia nhau gánh một phần.