Duyên nợ mặn mà non nước cũ,
Tình cờ gặp gỡ tháng ngày xuân...
Còn trời, còn đất, còn đây đấy,
Ai nấy chia nhau gánh một phần.