Tạ ơn người cho lịch năm mới

Tạ ơn người cho lịch năm mới  (1937) 
của Phan Bội Châu

Theo Tiếng dân ngày 19-1-1937.

                I
Quên lửng năm trời đã bấy nay,
Ơn người tặng lịch nhắc cho hay.
Á Âu xáo lộn đen pha đỏ.
Tân cựu phân minh tớ đội thầy.
Tháng Một đứng trên đầu tháng Chạp,
Ngày Nam nằm dưới đít ngày Tây.
Xem trên mặt giấy càng thêm cảm,
Năm mới đâu nào mới ở đây


                 II
Năm mới đâu nào mới ở đây,
Thiên nhiên bức giấy đến kỳ thay.
Đất đành vô cố tròn xoay xáo,
Trời quá dư ông khéo đặt bày.
Gắng đuổi đua nhau từ nửa phút,
Sao hờ hững thế trót bằng ngày?
Tài hay quên, thiệt thằng này tột,
Cảm tạ ơn người nhắc tới tay.