Maurice Durand
(1914–1966)
Là một nhà ngôn ngữ có cha là người Pháp và mẹ là người Việt, ông là người thu thập và chuyển ngữ nhiều tác phẩm chữ Nôm sang chữ Việt. Các tác phẩm ông sưu tầm được đã được hiến tặng cho Đại học Yale.

Tác phẩmSửa đổi

Tác phẩm sưu tầm và phiên âm sang chữ Quốc NgữSửa đổi