Quyết định ngày 25 tháng 4 năm 1975 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa

Quyết định ngày 25 tháng 4 năm 1975 của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương  (1975) 
của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa

Quyết định sắc phong Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm làm đặc sứ sang Đài Loan phúng điếu Tưởng Giới Thạch của Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương.

Trích dẫn từ Nguyễn Văn Thiệu của Wikipedia, bách khoa toàn thư mở.


TỔNG-THỐNG VIỆT-NAM CỘNG-HÒA

TRẦN-VĂN-HƯƠNG

Quyết Định:

1- Nay đề cử cựu Tổng-Thống Nguyễn-văn-Thiệu và cựu Thủ Tướng Trần-Thiện-Khiêm đại diện Tổng-Thống VNCH đến Đài-Bắc để phân ưu cùng Chánh Phủ và Nhân Dân THDQ nhân dịp Tổng Thống THDQ Tưởng giới Thạch tạ thế.

2- Sau đó hai vị trên được đề cử tiếp tục viếng thăm các Quốc Gia trên thế giới xét cần thiết trong vòng 6 tháng để làm sáng tỏ thêm thiện chí hòa bình của VNCH đồng thời vận động các Chánh Phủ và Nhân Dân các Quốc Gia đó hỗ trợ lập trường hòa bình của Chánh Phủ và Nhân Dân ta.

Chương trình thăm viếng sẽ do hai vị tùy nghi quyết định thể theo sự thuận lợi của tình hình đối với các Quốc Gia đó

3- Yêu cầu Bộ Ngoại Giao chỉ thị các Tòa Đại Sứ VNCH yểm trợ cần thiết để nguyên Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu và nguyên Thủ Tướng Trần thiện Khiêm cùng phái đoàn chu toàn nhiệm vụ giao phó.

4- Chi phí công tác do Bộ Ngoại Giao và Bộ Quốc Phòng đài thọ trong khuôn khổ được luật lệ ấn định –

Sàigòn, ngày 25 tháng 04, 1975

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".