Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của hai đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội khoá II ngày 25 tháng 3 năm 1962

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu của hai đại biểu trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung Quốc hội khoá II ngày 25 tháng 3 năm 1962  (1962) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 23 tháng 4 năm 1962.

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà;

Sau khi nghe Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu của đại biểu Quốc hội khoá II báo cáo về kết quả việc thẩm tra,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu của hai đại biểu Quốc hội là:

- Ông Phùng Lê Chương, trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 25 tháng 3 năm 1962 ở tỉnh Lạng Sơn;

- Ông Hoàng Văn Đáo, trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 25 tháng 3 năm 1962 ở khu vực Vĩnh Linh.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".