Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Huy Thoan tức Đoan

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Huy Thoan tức Đoan  (1966) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 4 năm 1966.

Căn cứ vào Điều 56 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà,

Sau khi nghe Uỷ ban thường vụ Quốc hội báo cáo về tình hình bầu cử và kết quả việc thẩm tra của Uỷ ban thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội của đại biểu Quốc hội khoá III,

QUYẾT NGHỊ:

Xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Huy Thoan tức Đoan trúng cử trong cuộc bầu cử bổ sung tiến hành ngày 25 tháng 4 năm 1965 ở đơn vị bầu cử I tỉnh Hà Đông (cũ).


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 15 tháng 4 năm 1966.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".