Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc thành lập Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội  (1974) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 9 tháng 2 năm 1974.

Căn cứ vào Điều 57 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Căn cứ vào yêu cầu công tác đối ngoại của Quốc hội.

Theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

1. Nay thành lập Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội.

2. Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội có nhiệm vụ:

- Thẩm tra các báo cáo và dự án của Chính phủ về công tác đối ngoại do Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho.

- Đề nghị Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra tuyên bố đối với các vấn đề quốc tế xét thấy cần biểu thị thái độ.

- Thực hiện những công tác đối ngoại do Quốc hội hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội giao cho.

3. Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội có một Chủ nhiệm, một Phó chủ nhiệm và một số Uỷ viên.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".