Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1975

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1975  (1974) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 28 tháng 12 năm 1974.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1974 và dự toán ngân sách nhà nước năm 1975;

Sau khi nghe Thuyết trình của Uỷ ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội và những ý kiến của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 1975 với:

- Tổng số thu là: Sáu nghìn năm trăm triệu đồng (6.500.000.000đ,00).

- Tổng số chi là: Sáu nghìn năm trăm triệu đồng (6.500.000.000đ,00).

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Điều 15, khoản 2, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".