Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc ký kết hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam  (1973) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 21 tháng 2 năm 1973.

Sau khi nghe báo cáo của Thủ tướng Chính phủ về việc ký Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

Sau khi nghe thảo luận của các đại biểu Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí tán thành hoạt động của Chính phủ đã thể hiện một cách xuất sắc đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta: Đoàn kết toàn dân, đoàn kết quốc tế, kiên quyết đấu tranh trên ba mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao. Thắng lợi của việc chấp hành đường lối đó đã dẫn đến việc ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam trên cơ sở Hoa kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt nam và quyền tự quyết của đồng bào miền Nam Việt nam.

Quốc hội nhất trí nhận định rằng việc ký kết Hiệp định về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt nam là một thắng lợi rất to lớn của cuộc kháng chiến oanh liệt nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Đây là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và có tính chất thời đại qua mấy mươi năm đoàn kết chiến đấu đầy hy sinh và vô cùng anh dũng của quân và dân hai miền nước ta. Đây cũng là thắng lợi của nhân dân ba nước Đông dương đã kề vai sát cánh chống kẻ thù chung; Thắng lợi của các lực lượng xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc, dân chủ và hòa bình trên toàn thế giới. Thắng lợi này chẳng những bảo vệ được những quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta, mà còn bảo vệ tiền đồn của phe xã hội chủ nghĩa ở Đông nam á, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc, làm suy yếu chủ nghĩa đế quốc, góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Quốc hội nhất trí tán thành chính sách của Chính phủ ta thi hành nghiêm chỉnh và triệt để mọi điểu khoản của Hiệp định Pa- ri về Việt nam, đồng thời đòi Chính phủ Hoa kỳ và chính quyền Sài gòn cũng phải tôn trọng và thực hiện đầy đủ các điều khoản của Hiệp định đó.

2- Quốc hội khẳng định rằng sự lãnh đạo của Đảng lao động Việt nam, với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn sáng tạo, kết hợp tài tình lý luận của chủ nghĩa Mác-Lê nin với thực tiễn cách mạng Việt nam, là một nhân tố chủ yếu quyết định thắng lợi to lớn của dân tộc ta.

Quốc hội ghi lòng tạc dạ công ơn trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người thầy của cách mạng Việt nam, suốt đời phấn đấu cho độc lập, tự do của Tổ quốc, đã vạch đường chỉ lối đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi vẻ vang.

Quốc hội trân trọng ghi công các anh hùng, chiến sĩ, cán bộ và đồng bào hai miền đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Các thế hệ ngày nay và mai sau của nhân dân ta mãi mãi biết ơn các liệt sĩ đã vì nước quên mình.

Quốc hội nhiệt liệt biểu dương đồng bào và chiến sĩ cả nước đã phát huy cao độ truyền thống kiên cường, bất khuất, đoàn kết, nhất trí, dũng cảm chiến đấu, lập nên những sự tích kỳ diệu và những chiến công oanh liệt.

Quốc hội nhiệt liệt khen ngợi kiều bào ở nước ngoài đã luôn luôn hướng về Tổ quốc thân yêu, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của toàn dân.

Quốc hội tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhân dân Lào và nhân dân Cam pu chia, những người bạn chiến đấu đã hết lòng hết sức ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Việt nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhân dân ta nguyện cùng nhân dân hai nước láng giềng trên bán đảo Đông dương tăng cường đoàn kết, cùng đấu tranh, cùng thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh việc ký kết ngày 21 tháng 2 năm 1973 "Hiệp định về lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào". Đó là một thắng lợi to lớn của nhân dân Lào anh em.

Quốc hội tỏ lòng biết ơn sâu sắc Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác đã ủng hộ và giúp đỡ nhân dân ta kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai. Thắng lợi to lớn của toàn quân và nhân dân ta không tách rời sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu, về nhiều mặt và có hiệu quả của những người anh em cùng chung một lý tưởng.

Quốc hội nhiệt liệt cảm ơn các nước dân tộc chủ nghĩa và các nước khác yêu chuộng hòa bình và công lý, cảm ơn các tổ chức dân chủ quốc tế và nhân dân toàn thế giới, trong đó có nhân dân tiến bộ Mỹ, đã đồng tình và ủng hộ cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt nam.

Quốc hội tin tưởng rằng anh em, bè bạn khắp năm châu sẽ tiếp tục dành cho nhân dân ta sự ủng hộ nhiệt tình và sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng lại nước nhà.

3- Quốc hội hoàn toàn ủng hộ và nhiệt liệt hưởng ứng Lời kêu gọi ngày 28 tháng 1 năm 1973 của Ban chấp hành Trung ương Đảng lao động Việt nam và Chính phủ Việt nam dân chủ cộng hòa, quyết ra sức động viên toàn dân và toàn quân thực hiện triệt để Di chúc thiêng liêng của Hồ Chủ Tịch và lời kêu gọi trên đây, hoàn thành nhiệm vụ trước mắt của toàn dân ta: Tăng cường đoàn kết, luôn luôn đề cao cảnh giác, ra sức phấn đấu để củng cố những thắng lợi đã giành được, đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giữ vững hòa bình lâu dài, hoàn thành độc lập, dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

4- Quốc hội kêu gọi đồng bào miền Bắc hãy nâng cao ý thức làm chủ tập thể và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua yêu nước với khí thế vươn lên mạnh mẽ, vượt mọi khó khăn, nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh, phục hồi và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, tăng cường quốc phòng, cải thiện đời sống nhân dân, đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, củng cố căn cứ địa cách mạng chung của cả nước.

Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh chính sách của Mặt trận dân tộc giải phóng và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt nam, người đại diện chân chính duy nhất của nhân dân miền Nam Việt nam, nêu cao tình cốt nhục, nghĩa đồng bào, phát huy sức mạnh vô địch của khối đoàn kết toàn dân, tạo điều kiện cho mọi người Việt nam yêu nước góp phần cống hiến vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Quốc hội tin tưởng rằng nhân dân miền Nam anh hùng tăng cường đoàn kết, kiên quyết đấu tranh chống mọi hành động vi phạm và phá hoại Hiệp định, bảo vệ thắng lợi đã giành được, giữ vững hòa bình, thực hiện độc lập, dân chủ, cải thiện dân sinh, hòa hợp dân tộc, tiến tới hòa bình thống nhất Tổ quốc.

Đồng bào và chiến sĩ cả nước, hăng hái tiến lên!

Việt nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm!

Hồ Chủ Tịch vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa IV kỳ họp thứ 3 họp tại Hà Nội, thông qua ngày 21 tháng 2 năm 1973.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".