Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa III

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khóa III  (1968) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 22 tháng 5 năm 1968.

Căn cứ vào Điều 45 và Điều 53 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

Xét tình hình hiện nay.

Theo đề nghị của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và của Hội đồng Chính phủ.

QUYẾT NGHỊ:

1-Kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội khoá III.

2-Giao cho Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá IV khi nào tình hình cho phép.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 22 tháng 5 năm 1968

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".