Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về việc cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính  (1975) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 27 tháng 12 năm 1975.

Căn cứ vào Điều 50 và Điều 112 của Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng Chính phủ về sự cần thiết cải tiến hệ thống các đơn vị hành chính trong tình hình mới.

Sau khi nghe ý kiến của Uỷ ban dự án Pháp luật của Quốc hội.

QUYẾT NGHỊ:

1- Nay bỏ cấp khu trong hệ thống các đơn vị hành chính của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

2- Những quy định trong Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hòa về cấp khu tự trị đều bãi bỏ.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".