Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về ngân sách nhà nước năm 1964

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về ngân sách nhà nước năm 1964  (1964) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1963 và dự án ngân sách nhà nước năm 1964;

Sau khi nghe thuyết trình của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và tham luận của các đại biểu Quốc hội,

QUYẾT NGHỊ:

1- Phê chuẩn ngân sách nhà nước năm 1964 với:

- Tổng số thu là: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư triệu đồng (1.874.000.000đ).

- Tổng số chi là: Một nghìn tám trăm bảy mươi tư triệu đồng (1.874.000.000đ).

2- Giao cho Chính phủ, trong quá trình thực hiện ngân sách nhà nước năm 1964, nghiên cứu và tùy điều kiện cụ thể mà áp dụng những kiến nghị của Uỷ ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội và chú ý đến những ý kiến xây dựng của các đại biểu Quốc hội.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nhất trí thông qua ngày 4 tháng 4 năm 1964.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".