Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1960

Nghị quyết của Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa về kế hoạch Nhà nước năm 1960  (1960) 
của Quốc hội Việt Nam

Nghị quyết được ban hành ngày 15 tháng 4 năm 1960.

Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, họp kỳ thứ 12;

Sau khi nghe Chính phủ báo cáo về kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1960;

Sau khi nghe Tiểu ban kế hoạch thuyết trình và các đại biểu tham luận.

QUYẾT NGHỊ:

1- Quốc hội nhất trí xác nhận rằng nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng lao động Việt Nam và của Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu vượt nhiều khó khăn, đạt được những thành tích to lớn trong việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1959; cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa thành phần kinh tế cá thể của nông dân và thợ thủ công và thành phần kinh tế tư bản chủ nghĩa, nhất là phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, đã tiến hành nhanh chóng; các ngành kinh tế và văn hoá, nhất là công tác xây dựng cơ bản, sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đào tạo cán bộ, đã phát triển với một nhịp độ nhanh; phong trào chuyển biến cách mạng đang tiếp tục phát triển sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân; các mặt hoạt động đó đã đem lại những thay đổi rất trọng yếu trong đời sống xã hội và kinh tế ở miền Bắc nước ta.

2- Quốc hội thông qua những nhiệm vụ và chỉ tiêu chính của kế hoạch cải tạo và phát triển kinh tế, phát triển văn hoá năm 1960 đồng thời coi đó là mục tiêu phấn đấu để hoàn thành kế hoạch 3 năm.

Kế hoạch Nhà nước năm 1960 giữ một vị trí hết sức quan trọng, nó vừa bảo đảm hoàn thành kế hoạch 3 năm, vừa chuẩn bị cho kế hoạch 5 năm lần thứ nahát. Những nhiệm vụ và chỉ tiêu ghi trong kế hoạch 1960 đã được xây dựng với tinh thần tích cực và vững chắc, phù hợp với yêu cầu tiến nhanh, tiến mạnh trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời cũng phù hợpu với khả năng của miền Bắc nước ta; việc sửa đổi một số chỉ tiêu ghi trong kế hoạch 3 năm là cần thiết và sát với tình hình thực tế. Trong việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch, cần quán triệt nhiệm vụ và chính sách, nắm vững biện pháp, nâng cao quyết tâm phấn đấu, phát huy mọi thuậnu lợi, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo thực hiện vượt mức những chỉ tiêu ghi trong kế hoạch.

3- Quốc hội biểu dương tinh thần thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội của các tầng lớp nhân dân, công nhân, nông dân, quân dội, lao động trí óc, đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào miền Nam tập kết v.v... Đã góp phần xứng đáng vào viẹc hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1959.

Quốc hội kêu gọi toàn thể nhân dân và cán bộ phát huy nhiệt tình cách mạng, ra sức thi đua tăng năng suất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất cũng như trong xây dựng và công tác để hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1960, kế thúc thắng lợi kế hoạch ba năm phát triển và cải tạo kinh tế, phát triểu văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi để bước vào kế haọch 5 năm lần thứ nhất, nhầm đẩy mạnh công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà.


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, khoá thứ nhất, kỳ họp thứ 12, thông qua trong phiên họp ngày 15 tháng 4 năm 1960.

Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Điều 15, khoản 2, thì "Văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính, văn bản khác thuộc lĩnh vực tư pháp và bản dịch chính thức của văn bản đó" không phải là đối tượng bảo hộ bản quyền. Còn theo Nghị định số 17/2023/NĐ-CP, Điều 8, khoản 2 của Chính phủ Việt Nam, văn bản hành chính bao gồm "văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân".